Zarządzenie NR 182/2021 Rektora Politechniki Śląskiej

Zarządzenie dotyczy zasad funkcjonowania Uczelni w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na Politechnice Śląskiej obowiązuje ograniczony dostęp do wszystkich budynków Uczelni, z utrzymaniem dozoru Straży Akademickiej i portierów. Do obiektów Politechniki Śląskiej mają wstęp: pracownicy Uczelni,  studenci i doktoranci Uczelni odbywający zajęcia w formie kontaktowej, słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy innych form kształcenia, osoby zakwaterowane w domach studenckich i innych obiektach – na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem, osoby wykonujące roboty budowlane wynikające z zadań inwestycyjnych i remontowych oraz usuwające skutki awarii technicznych, osoby realizujące niezbędne badania laboratoryjne, które wymagają prowadzenia prac w budynkach Uczelni, inne osoby, których obecność jest uzasadniona funkcjonowaniem lub interesem Uczelni – za zgodą zarządcy budynku.

Kształcenie na Politechnice Śląskiej odbywa się w sposób określony odrębnym zarządzeniem. Zasady realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są określone odrębnym zarządzeniem.

W okresie od 24 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 roku wprowadza się w jednostkach/komórkach organizacyjnych rotacyjny system pracy zdalnej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, który minimalizowałby ich wspólne przebywanie w pomieszczeniach służbowych. W tym celu kierownicy komórek/jednostek organizacyjnych opracują harmonogramy naprzemiennej pracy stacjonarnej i pracy zdalnej dla podległych pracowników, z zapewnieniem prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania jednostki/komórki organizacyjnej. W przypadku gdy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej, świadczą ją w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zezwala się, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, na:

– zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów, z zastrzeżeniem, że osobom wyjeżdżającym, a niezaszczepionym przeciwko COVID-19, zaleca się wykupienie ubezpieczenia w zakresie ochrony dotyczącej zdarzeń związanych z koronawirusem. Wyjazd każdorazowo wymaga zgody Rektora,

– organizację wydarzeń o charakterze otwartym w trybie kontaktowym, w tym m.in.: imprez takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania, jednak jedynie wówczas, gdy w pomieszczeniu przebywa nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia,

– organizację występów artystycznych i imprez kulturalnych, jednak pod warunkiem udostępnienia uczestnikom nie więcej niż 30% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami,

– organizację i uczestnictwo w spotkaniach lub zebraniach służbowych i zawodowych na terenie Uczelni, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 15 osób; ograniczenie nie dotyczy organów Uczelni.

Szczegóły: ZARZĄDZENIE NR 182/2021 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Zarządzenie NR 182/2021 Rektora Politechniki Śląskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).