Zdalne nauczanie i praca rotacyjna na Politechnice Śląskiej

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podpisał zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia od 21 stycznia oraz zasad funkcjonowania Uczelni. Wszelkie formy kształcenia na Uczelni prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 21 stycznia 2022 roku od godziny 15:00 do 28 lutego 2022 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie ma się odbywać zgodnie z ustalonym planem zajęć oraz podziałem studentów i doktorantów na grupy zajęciowe, przy użyciu narzędzi komunikacji synchronicznej, tj. Microsoft Teams lub Zoom.

Dopuszcza się prowadzenie w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Egzaminy dyplomowe przeprowadzane mają być w formie kontaktowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za zgodą Rektora na wniosek prodziekana ds. kształcenia/z-cy dyrektora ds. kształcenia.

W okresie od 24 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 roku wprowadza się w jednostkach/ komórkach organizacyjnych rotacyjny system pracy zdalnej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, który minimalizowałby ich wspólne przebywanie w pomieszczeniach służbowych. W tym celu kierownicy komórek/jednostek organizacyjnych opracują harmonogramy naprzemiennej pracy stacjonarnej i pracy zdalnej dla podległych pracowników, z zapewnieniem prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania jednostki/komórki organizacyjnej. W przypadku gdy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej, świadczą ją w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Politechnika Śląska | Zdalne nauczanie i praca rotacyjna na Politechnice Śląskiej (polsl.pl)

Zdalne nauczanie i praca rotacyjna na Politechnice Śląskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).