Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie organizacji kształcenia w nowym roku akademickim 

30 sierpnia 2021 ukazało się zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej, dotyczące organizacji kształcenia od 1 października. W związku z tym w nadchodzącym roku akademickim nauka będzie się odbywała się w formie kontaktowej z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. W przypadku nasilenia się epidemii wirusa SARS-CoV-2 może zostać wprowadzona inna forma organizacji kształcenia.

Zgodnie z zarządzeniem nr 146/2021 kształcenie będzie odbywało się w formie kontaktowej tj. z bezpośrednim, fizycznym udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów i doktorantów. Dotyczy to w szczególności: zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń, seminariów, zajęć projektowych, lektoratów języków obcych oraz konsultacji. Kształcenie w formie kontaktowej jest prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Wykłady będą prowadzone w formie kontaktowej lub w formie hybrydowej (z częściową obecnością grupy na sali wykładowej), w zależności od możliwości technicznych i organizacyjnych. W przypadku wykładów prowadzonych w formie hybrydowej, konieczne będzie ich nagrywanie oraz udostępnienie nagrań audio-wideo na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej.

Studentkom w ciąży i osobom z niepełnosprawnością przysługuje pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc w salach oraz przy urządzeniach wykorzystywanych podczas zajęć.

W przypadku nasilenia się epidemii wirusa SARS-CoV-2 może zostać wprowadzona inna forma organizacji kształcenia. Treść całego zarządzenia znajduje się pod linkiem https://tiny.pl/9ttxc

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie organizacji kształcenia w nowym roku akademickim 
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).