Komunikat ws. zasad funkcjonowania Uczelni od 4 maja

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami zasad funkcjonowania Uczelni, które na podstawie zarządzenia nr 69/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. będą obowiązywać od wtorku, 4 maja br.

Do zarządzenia w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni zostały wprowadzone następujące zmiany:

 1. Zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 20 osób;
 2. Do obiektów Politechniki Śląskiej mają wstęp:
  – pracownicy Uczelni,
  – studenci i doktoranci Uczelni odbywający zajęcia w formie kontaktowej,
  – słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kursów dokształcających,
  – osoby zakwaterowane w domach studenckich i innych obiektach – na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem,
  – osoby wykonujące roboty budowlane wynikające z zadań inwestycyjnych i remontowych oraz usuwające skutki awarii technicznych,
  – osoby realizujące niezbędne badania laboratoryjne, które wymagają prowadzenia prac w budynkach Uczelni,
  – inne osoby, których obecność jest uzasadniona funkcjonowaniem lub interesem Uczelni – za zgodą zarządcy budynku, z zastrzeżeniem, że osoby pracujące w pomieszczeniach zachowują zasady bezpieczeństwa. Za bezpieczeństwo na terenie obiektu odpowiada jego zarządca.
 3. Świadczenie pracy przez pracowników niebędących nauczycielami odbywa się w systemie hybrydowym (rotacyjnym), z zastrzeżeniem, że kierownik jednostki/komórki organizacyjnej może polecić w uzasadnionych przypadkach pracę stacjonarną wszystkich pracowników z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Pracownicy niemający możliwości wykonywania pracy zdalnej wykonują ją w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 69/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 1 października 2020 r.

Procedura dotycząca ochrony pracowników przed zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Pracownicy realizujący pracę w formie zdalnej wykonują ją zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Zlecając pracę zdalną, bezpośredni przełożony ustala z pracownikiem kanały komunikacji i sposób przekazywania poleceń, zadań oraz wyników pracy zdalnej, a także może ustalić elastyczne godziny pracy zdalnej w wymiarze wynikającym z umowy o pracę.
 2. Bezpośredni przełożony przekazuje pracownikowi harmonogram zadań.
 3. Pracownik przekazuje bezpośredniemu przełożonemu wyniki swojej pracy w formie elektronicznej.
 4. Bezpośredni przełożony archiwizuje polecenia i wyniki pracy, o których mowa powyżej.

Ostatniego dnia każdego miesiąca prorektorzy, kierownicy jednostek podstawowych i kwestor przekazują rektorowi, a kierownicy komórek organizacyjnych w pionie rektora dyrektorowi biura rektora, informację o osobach i liczbie dni, w których praca była realizowana w formie zdalnej.

Komunikat ws. zasad funkcjonowania Uczelni od 4 maja
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).