Komunikat w sprawie procedury wyznaczania poziomu zagrożenia COVID-19 na Politechnice Śląskiej

Obowiązujący w Uczelni poziom zagrożenia COVID-19 jest ustalany przez Koordynatora ds. przeciwdziałania COVID-19 w uzgodnieniu z Rektorem na podstawie informacji przekazywanych przez kierowników jednostek do Inspektoratu BHP.

Liczba pracowników chorych lub przebywających na kwarantannie jest przekazywana przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych do Działu Zasobów Osobowych, a następnie do Inspektoratu BHP oraz Koordynatora ds. przeciwdziałania COVID-19.

Informację o chorych lub przebywających na kwarantannie studentach i doktorantach do Inspektoratu BHP oraz Koordynatora ds. przeciwdziałania COVID-19 dostarcza Centrum Obsługi Studiów.

Poziom zagrożenia obowiązujący w Uczelni jest rekomendowany przez Inspektorat BHP, a następnie przekazywany Koordynatorowi ds. przeciwdziałania COVID-19. Ustalony poziom akceptuje Rektor, a Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19 przesyła status poziomu do Biura Rzecznika Prasowego w celu uaktualnienia na stronie internetowej Politechniki Śląskiej. Informacje otrzymuje również Inspektorat BHP – w przypadku gdy poziom zagrożenia dla danego obiektu jest inny niż dla Uczelni Inspektorat BHP powiadamia zarządcę obiektu w celu właściwego oznakowania budynku i strony internetowej jednostki.

Wyłączenie budynku z eksploatacji następuje po przesłaniu wniosku przez zarządcę do Koordynatora ds., przeciwdziałania COVID-19, który ustala dla obiektu poziom 3 (czerwonego) do odwołania lub na czas określony i po akceptacji Rektora przekazuje decyzję zarządcy i Inspektoratowi BHP.

INFOGRAFIKA – Procedura wyznaczania poziomu zagrożenia COVID-19 na Politechnice Śląskiej.

Przeczytaj więcej o poziomach zagrożenia COVID-19 obowiązujących na Politechnice Śląskiej.

Komunikat w sprawie procedury wyznaczania poziomu zagrożenia COVID-19 na Politechnice Śląskiej
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).