POZIOM ZAGROŻENIA 3

Sytuacja kryzysowa, funkcjonowanie Uczelni w formie zdalnej, z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości pracy, wstrzymana mobilność, zakaz kwaterowania, kontakt zdalny

RYGOR SANITARNY

Wdrożenie ograniczeń wynikających z wytycznych GIS wobec wzrostu zagrożenia. Częsta dezynfekcja rąk lub regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem; bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości - co najmniej 1,5 m; bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust. Pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni. Zamknięcie budynków dla osób spoza Uczelni. Bezwzględne ograniczenie kontaktów do minimum. Zawieszenie do odwołania możliwości korzystania z sal dydaktycznych, częste wietrzenie pomieszczeń, częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych, sanitariatów.

DYDAKTYKA

Kształcenie jest prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

DOSTĘPNOŚĆ

Uczelnia zamknięta dla osób trzecich, pracowników i studentów z wyjątkami określanymi przez rektora

ORGANIZACJA

Spotkania organizacyjne wyłącznie zdalne z ewentualnymi wyjątkami określanymi przez Rektora.

ADMINISTRACJA

Praca w formie zdalnej z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości pracy.

WYDARZENIA

Dopuszczalne wydarzenia wyłącznie zdalne. Zakaz organizacji wydarzeń stacjonarnych.

MOBILNOŚĆ

Mobilność całkowicie wstrzymana. Możliwe wyłącznie spotkania wirtualne.

AKADEMIKI

Zakaz kwaterowania nowych mieszkańców. Zakaz odwiedzin. Wdrożenie procedur szybkiego i bezpiecznego opuszczenia akademika (wykwaterowania) poprzez umówienie terminów drogą e-mailową lub telefoniczną.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

Organizacja kształcenia

 1. Kształcenie jest prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Nieobecności na zajęciach wykorzystujących synchroniczną interakcję pomiędzy studentami a osobami prowadzącymi zajęcia są usprawiedliwiane przez prowadzącego zajęcia w trybie określonym w Regulaminie studiów. W przypadku dłuższej nieobecności student powinien zgłosić ten fakt Pełnomocnikowi Rektora ds. Studenckich. Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach lub wskutek różnic w programach studiów osób przenoszących się z innego kierunku studiów, z innej uczelni albo wznawiających studia na Politechnice Śląskiej, są uzupełniane przez studenta w drodze pracy własnej, po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.
 3. Konsultacje są prowadzone wyłącznie zdalnie zgodnie z ustalonym harmonogramem podanym do wiadomości studentów.
 4. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, jest przeprowadzana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych zarządzeniem Rektora.
 5. Egzaminy dyplomowe są przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informacji udziela Prodziekan ds. Kształcenia właściwy dla kierunku oraz Biuro Obsługi StudentówCentrum Obsługi Studiów.

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Wszystkie wydarzenia w Uczelni są organizowane  w formie zdalnej.

Mobilność

 1. Wyjazdy zagraniczne studentów związane z przebiegiem studiów lub pełnioną w Uczelni funkcją są wstrzymane.
 2. Przyjazdy osób z zagranicy są wstrzymane.
 3. Mobilność realizowana tylko zdalnie.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Dział Współpracy z Zagranicą: tel. 32 237 19 59, e-mail: RN3-DWZ@polsl.pl

W sprawach wymiany akademickiej informacji udziela Sekcja Wymiany Międzynarodowej: tel. 32 237 22 07, 32 237 13 29, e-mail: mobility@polsl.pl

Kontakt z Uczelnią

 1. Uczelnia jest zamknięta i funkcjonuje w formie zdalnej, z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości pracy.
 2. Jedyną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów, jeżeli obowiązujące przepisy i procedury na to pozwalają.
 3. W przypadku kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej student powinien korzystać z przyznanego mu konta w domenie @student.polsl.pl.

Informacji udziela Biuro Obsługi Studentów.

Inne

 1. Student jest obowiązany regularnie zapoznawać się z publikowanymi w Uczelni zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego, jak również z wszelkimi decyzjami, zaleceniami i wytycznymi wydanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego.
 2. Student jest obowiązany monitorować aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju.
 3. Student jest obowiązany stosować się do poleceń pracowników wynikających z obowiązującego poziomu zagrożenia.

DODATKOWE INFORMACJE DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów z niepełnosprawnościami dla wyrównania szans w procesie kształcenia oraz zapewnienia komfortu w nauce w przypadku niedogodności wynikających z odmiennych zasad funkcjonowania Uczelni w celu ich przeciwdziałania, możliwy jest kontakt z pracownikami Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Centrum Obsługi Studiów online oraz telefonicznie.

Dane kontaktowe:

Kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami

e-mail: bon@polsl.pl

nr tel.: 32 237 23 50

Organizacja kształcenia

 1. Kształcenie jest prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W przypadku dłuższego braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, doktorant zgłasza ten fakt mailowo (z wykorzystaniem poczty elektronicznej w domenie @polsl.pl) odpowiednio kierownikowi studiów doktoranckich lub kierownikowi szkoły doktorskiej.
 3. Konsultacje z opiekunem naukowym/promotorem są prowadzone wyłącznie zdalnie.
 4. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, jest przeprowadzana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych zarządzeniem Rektora.
 5. Praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 6. Szczegółową organizację kształcenia określa zarządzenie Rektora.

Organizacja pracy naukowej

 1. Organizacja pracy naukowej odbywa się według szczegółowych zasad obowiązujących w jednostce podstawowej.
 2. Dostęp do infrastruktury badawczej i laboratoryjnej następuje na zasadach obowiązujących w jednostce podstawowej będącej dysponentem tej infrastruktury.
 3. Rektor może określić dodatkowe zasady organizacji pracy naukowej.

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Wszystkie wydarzenia w Uczelni  organizowane są w formie zdalnej.

Mobilność

 1. Wyjazdy zagraniczne doktorantów związane z przebiegiem studiów lub pełnioną w Uczelni funkcją są wstrzymane.
 2. Przyjazdy osób z zagranicy są wstrzymane.
 3. Mobilność realizowana tylko zdalnie.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Dział Współpracy z Zagranicą: tel. 32 237 19 59, e-mail: RN3-DWZ@polsl.pl

W sprawach wymiany akademickiej informacji udziela Sekcja Wymiany Międzynarodowej: tel. 32 237 22 07, 32 237 13 29, e-mail: mobility@polsl.pl

Kontakt z Uczelnią

 1. Uczelnia jest zamknięta i funkcjonuje w formie zdalnej, z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości pracy.
 2. Jedyną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów, jeżeli obowiązujące przepisy i procedury na to pozwalają.
 3. W przypadku kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej doktorant powinien korzystać z przyznanego mu konta w domenie @polsl.pl.

Inne

 1. Doktorant jest obowiązany regularnie zapoznawać się z publikowanymi w Uczelni zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego, jak również z wszelkimi decyzjami, zaleceniami i wytycznymi wydanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego.
 2. Doktorant jest obowiązany monitorować aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju.
 3. Doktorant jest obowiązany stosować się do poleceń pracowników wynikających z obowiązującego poziomu zagrożenia.

DODATKOWE INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo doktorantów z niepełnosprawnościami dla wyrównania szans w procesie kształcenia oraz zapewnienia komfortu w nauce w przypadku niedogodności wynikających z odmiennych zasad funkcjonowania Uczelni w celu ich przeciwdziałania, możliwy jest kontakt z pracownikami Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Centrum Obsługi Studiów online oraz telefonicznie.

Dane kontaktowe:

Kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami

e-mail: bon@polsl.pl

nr tel.: 32 237 23 50

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia odbywają się wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, przeprowadzana wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych zarządzeniem Rektora.

Kontakt z Uczelnią

 1. Wyłączną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów, jeżeli obowiązujące przepisy i procedury na to pozwalają.
 2. Uczelnia pozostaje zamknięta dla uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Organizacja kształcenia

Kształcenie jest prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Organizacja pracy

Sytuacja kryzysowa. Realizacja obowiązków badawczych i organizacyjnych w formie zdalnej. Realizacja obowiązków dydaktycznych zgodnie z zasadami w zakresie organizacji kształcenia określonymi dla stanu zagrożenia 3. Stosowanie ścisłego rygoru sanitarnego.

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia realizowane są wyłącznie w formie zdalnej.  

Mobilność

Mobilność całkowicie wstrzymana. Możliwe wyłącznie spotkania wirtualne.

Konkursy

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich  prowadzone w formie zdalnej.

Organizacja pracy

Sytuacja kryzysowa.

Praca świadczona zdalnie, z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości pracy.

 Informacji udziela Dział Zasobów Osobowych: rr5@polsl.pl 

Zasady świadczenia pracy zdalnej:

 • zlecając pracę zdalną, bezpośredni przełożony ustala z pracownikiem kanały komunikacji i sposób przekazywania poleceń, zadań oraz wyników pracy zdalnej;
 • pracownik wykonujący pracę zdalną jest zobowiązany do wykonania zleconych zadań w obowiązującym go normalnie czasie pracy, a w wyjątkowych sytuacjach może ustalić z bezpośrednim przełożonym elastyczne godziny pracy zdalnej w wymiarze wynikającym z umowy o pracę;
 • bezpośredni przełożony przekazuje pracownikowi harmonogram zadań;
 • pracownik przekazuje bezpośredniemu przełożonemu wyniki swojej pracy w formie elektronicznej;
 • bezpośrednich przełożonych zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz archiwizowania poleceń i wyników pracy. 

Dodatkowe wytyczne do świadczenia pracy:

W przypadku pracowników jednostek niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania Uczelni, łączenie tego samego dnia pracy zdalnej i świadczonej w miejscu pracy, wiąże się z wliczeniem czasu dojazdu do i z miejsca zamieszkania do czasu pracy.

Zapis powyższy dotyczy sytuacji, w której pracownik jednego dnia pracuje częściowo zdalnie i częściowo stacjonarnie, na przykład:

 1. Pracownik rozpoczął pracę w trybie zdalnym, natomiast na polecenie przełożonego w związku z wymogiem pracodawcy, stawił się osobiście w miejscu pracy.
 2. Pracownik rozpoczął pracę w siedzibie pracodawcy, natomiast został skierowany przez przełożonego do pracy zdalnej.

W powyższych przypadkach czas przemieszczania się pomiędzy miejscem pracy, a miejscem wykonywania pracy zdalnej wlicza się do czasu pracy.

W zakresie korespondencji i załatwiania spraw:

 • Ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy, wykorzystywanie korespondencji mailowej i kanałów telefonicznych, a także przekazywanie wszelkiej dokumentacji papierowej pocztą wewnętrzną;
 • Odbiór i dostarczanie korespondencji w ramach systemu poczty wewnętrznej na Politechnice Śląskiej odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym w zarządzeniu nr 61/08/09 Rektora PŚ z dnia 6.05.2009 w sprawie wprowadzenia systemu poczty wewnętrznej na PŚ;
 • Brak możliwości wstępu do budynków Uczelni z wyjątkiem pracowników świadczących pracę stacjonarną. Dostęp do budynków uczelni z utrzymaniem dozoru straży akademickiej i portierów a wchodzących do budynków uczelni poddaje się kontroli temperatury ciała zgodnie z Procedurą.

Uczestnictwo w szkoleniach 

Szkolenia realizowane są wyłącznie w formie zdalnej.

Informacji udziela Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Rekrutacji i Szkoleń: rr5-3@polsl.pl  

Rekrutacja

Proces rekrutacji na stanowiska prowadzony jest w całości w formie zdalnej.

Informacji udziela: Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Rekrutacji i Szkoleń: rr5-3@polsl.pl  

Kwaterowanie/wykwaterowanie

Zakaz kwaterowania nowych mieszkańców. Zakaz odwiedzin. Wdrożenie procedur szybkiego i bezpiecznego opuszczenia akademika (wykwaterowania) poprzez umówienie terminów drogą e-mailową lub telefoniczną. Podczas wykwaterowania kontakt bezpośredni mieszkańca wyłącznie z jednym pracownikiem.

Informacji udziela Administracja Osiedla Studenckiego i kierownicy Domów Studenckich.   

Zasady ogólne

Zakaz czasowego opuszczania domów studenckich i domów asystenta, zakaz czasowych wyjazdów mieszkańców, opuszczanie miejsca zamieszkania wyłącznie w celu zapewnienia niezbędnych spraw bytowych lub zdrowotnych, po uprzednim poinformowaniu administracji lub portierni, zakaz wychodzenia bez ważnej przyczyny (zdrowotnej) pomiędzy 23.00 a 6.00, kontakt z administracją wyłącznie telefonicznie lub e-mailowo. Bieżące informacje znajdują się w zakładce Komunikaty na stronie internetowej Osiedla studenckiego.

Pomieszczenia ogólnodostępne

Bezwzględne stosowanie rygoru sanitarnego. Możliwość przebywania w przestrzeniach ogólnodostępnych wyłącznie dwóch osób jednocześnie. 

Płatności

Co do zasady płatności elektroniczne na konto akademika. Bieżące informacje znajdują się w zakładce Komunikaty na stronie internetowej Osiedla studenckiego.

Wizyty gości

Zakaz wszelkich odwiedzin (również wśród mieszkańców osiedla akademickiego, pomiędzy akademikami/DA).

Analogiczne, jak dla Poziomu 1 i 2, z poniższymi zmianami:

 • dostęp do pow. infrastruktury i laboratoriów ograniczony jest do osób posiadających imienne dopuszczenia Kierownika Jednostki Podstawowej;
 • Kierownik Jednostki Podstawowej wyda takie dopuszczenie jedynie w najważniejszych przypadkach, gdy brak dostępu do pow. infrastruktury i laboratoriów spowodowałby dla Uczelni poważną szkodę lub gdy jest to niezbędne z powodów o dużym znaczeniu dla Uczelni.

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Sportu Politechniki Śląskiej: rjo6-os@polsl.pl.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Nieczynne obiekty sportowe. Brak możliwości ich wynajmu.

Zabezpieczenie organizacyjno-porzadkowe

W pomieszczeniach ogólnodostępnych, w tym administracji obowiązuje:

 • ograniczenie do minimum liczby osób przebywających  w budynku,
 • ścisłe monitorowanie  wejść i wyjść z budynku,
 • bezwzględny rygor sanitarny,
 • częste monitorowanie pełnego rygoru sanitarnego,
 • zakaz korzystania z sal dydaktycznych.

Analogiczne, jak dla Poziomu 1 i 2, z poniższą zmianą:

Zakaz dostępu do budynków pracowników, studentów i doktorantów z wyjątkiem osób wyznaczonych do pracy stacjonarnej przez przełożonych właściwego szczebla.

Czynna jest tylko Wypożyczalnia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, w soboty w godz. 9.00–14.00.

Zwrotów książek należy dokonywać do koszów usytuowanych przy portierni Biblioteki (wejście główne, ul. Kaszubska 23). Kosze dostępne są do godz. 19.00. 

 • Czytelnie oraz miejsca pracy własnej nie są dostępne dla Czytelników. 
 • Zbiory w Czytelniach dostępne są w wyjątkowych sytuacjach jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami Czytelni telefonicznie lub mailowo.
 • Nowi czytelnicy zapisują się online poprzez mail do Wypożyczalni bg.wypozycz@polsl.pl z prośbą o aktywację konta. Po otrzymaniu maila zwrotnego można zamówić książki. Po odbiór książek należy zgłosić się z legitymacją studencką najwcześniej po 24 godzinach od zamówienia i w ciągu 14 dni.
 • Studentów I roku zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat funkcjonowania Biblioteki oraz z Informatorem. 
 • Studentom i pracownikom naszej Uczelni rekomendujemy korzystanie ze zbiorów elektronicznych, dostępnych także z komputerów domowych przez system HAN oraz szkolenie na Platformie Zdalnej Edukacji Zbiory i usługi Biblioteki dla edukacji zdalnej. 
 • Zachęcamy prowadzących zajęcia dydaktyczne do zgłaszania publikacji przeznaczonych do udostępniania zdalnego w Dydaktycznej Bibliotece Cyfrowej. 
 • Biblioteka realizuje skanowanie zamówionych drogą mailową materiałów (fragmentów książek, artykułów z czasopism) na indywidualne zamówienie Czytelnika.

Zasady bezpieczeństwa przyjęte w Bibliotece: 

 • Wcześniej umówieni Goście, w tym osoby wykonujące usługi (przedstawiciele firm) zobowiązani są do wypełnienia odpowiedniego formularza (przy Portierni Biblioteki). 
 • Pracownicy oraz odwiedzający Goście powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. 
 • W Bibliotece obowiązują zasady zapisane w aktualnych zarządzeniach JM Rektora Politechniki Śląskiej (dostępne na stronie WWW Politechniki Śląskiej oraz w wersji tradycyjnej – w Czytelniach Biblioteki). 
 • Przed wejściem do Biblioteki obowiązuje bezwzględny pomiar temperatury (przy Portierni) oraz dezynfekcja rąk.
 • Na terenie budynku Biblioteki obowiązuje zakrywanie ust i nosa, a także powszechna zasada zachowania dystansu społecznego. 
 • Osoba z wyraźnymi oznakami choroby (do których należy np. temperatura powyżej 37,5oC, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu), nie zostanie wpuszczona na teren Biblioteki. 
 • Dla bezpieczeństwa czytelników wszystkie zwracane książki poddawane są trzydniowej kwarantannie. Dopiero po upływie tego czasu będą mogły być ponownie skierowane do udostępnienia.
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).