POZIOM ZAGROŻENIA 2

Zaostrzony rygor sanitarny, praca świadczona głównie zdalnie, zamknięcie Uczelni dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni.

RYGOR SANITARNY

Wdrożenie ograniczeń wynikających z wytycznych GIS wobec wzrostu zagrożenia. Zaleca się częstą dezynfekcję rąk lub regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m. Bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust. Pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni. Ograniczenie kontaktów bezpośrednich do minimum. Ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach sali. Częste wietrzenie pomieszczeń, częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych, sanitariatów.

DYDAKTYKA

Kształcenie odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się prowadzenie w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych. Zajęcia kontaktowe są prowadzone z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontrolą dostępu i identyfikacją uczestników. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w formie kontaktowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za zgodą rektora.

DOSTĘPNOŚĆ

Uczelnia zamknięta dla osób trzecich, z wyjątkiem osób indywidualnie zapraszanych. Monitorowanie i rejestracja osób wchodzących. Obowiązkowa kontrola temperatury osób wchodzących wraz z zakazem wejścia do budynku osób o temperaturze ciała wyższej niż 37,5 stopnia C. Ściśle regulowane zasady dostępu studentów i doktorantów.

ORGANIZACJA

Zdalne spotkania organizacyjne, z wyjątkami wymagającymi stosowania ścisłych rygorów sanitarnych.

ADMINISTRACJA

Praca w systemie hybrydowym.

WYDARZENIA

Organizacja imprez wyłącznie za zgodą JM Rektora Politechniki Śląskiej i z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontroli dostępu i identyfikacji uczestników. Organizacja wydarzeń możliwa pod warunkiem udostępnienia uczestnikom nie więcej niż 30% liczby miejsc przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami Maksymalna liczba uczestników: 15. Ewentualna organizacja wydarzeń zdalnych.

MOBILNOŚĆ

Mobilność ograniczona i możliwa wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody Rektora.

AKADEMIKI

Zachowanie rygorów sanitarnych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii przez odwiedzających, a w szczególności poddawanie się rygorowi sanitarnemu. Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku składane drogą elektroniczną (skan).

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

Organizacja kształcenia

 1. Kształcenie jest prowadzone w systemie mieszanym (hybrydowym) polegającym na realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a części w formie kontaktowej. Przeważająca część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a zajęcia niemożliwe do przeprowadzenia w ten sposób – w formie kontaktowej, za zgodą Rektora.
 2. Zajęcia kontaktowe są prowadzone z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontrolą dostępu i identyfikacją studentów.
 3. Zajęcia są prowadzone w blokach dla określonej grupy studentów bądź wszystkich studentów danego roku studiów, z zachowaniem zmianowego trybu realizacji zajęć lub przy zastosowaniu zróżnicowanych godzin rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych grup zajęciowych. Na wniosek właściwego Prodziekana ds. Kształcenia Rektor może wyrazić zgodę na odmienny tryb prowadzenia zajęć, jeżeli wymaga tego specyfika tych zajęć.
 4. Nieobecności na zajęciach są usprawiedliwiane przez prowadzącego zajęcia w trybie określonym w Regulaminie studiów. W przypadku dłuższej nieobecności student powinien zgłosić ten fakt Pełnomocnikowi Rektora ds. Studenckich. Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach lub wskutek różnic w programach studiów osób przenoszących się z innego kierunku studiów, z innej uczelni albo wznawiających studia na Politechnice Śląskiej są uzupełniane przez studenta w drodze pracy własnej, po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.
 5. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach kontaktowych, student zgłasza ten fakt w Biurze Obsługi Studentów mailowo (z wykorzystaniem poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl).
 6. Konsultacje są prowadzone wyłącznie zdalnie zgodnie z ustalonym harmonogramem podanym do wiadomości studentów.
 7. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, jest przeprowadzana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych zarządzeniem Rektora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie weryfikacji z wykorzystaniem formy kontaktowej określonej w karcie przedmiotu z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontrolą dostępu i identyfikacją studentów.
 8. Egzaminy dyplomowe są przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na wniosek studenta lub w innych uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności ze specyfikacji studiów lub tematyki pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy może być przeprowadzany w formie kontaktowej z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych.
 9. Zajęcia, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się oraz egzamin dyplomowy mogą być przeprowadzane w formie kontaktowej wyłącznie za zgodą Rektora na wniosek właściwego Prodziekana ds. Kształcenia.
 10. Szczegółową organizację kształcenia określa zarządzenie Rektora.
 11. System prowadzenia zajęć na poszczególnych studiach w roku akademickim 2020/2021 określa tabela zatwierdzona przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Uwaga. Zgodnie z Zarządzeniem nr 262/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia od 9 listopada 2020 roku. Tekst ujednolicony na dzień 27 kwietnia 2021 roku. (Monitor Prawny, poz. 1041) w okresie od 9 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Informacji udziela Prodziekan ds. Kształcenia właściwy dla kierunku oraz Biuro Obsługi StudentówCentrum Obsługi Studiów.

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

 1. Organizacja wydarzeń o charakterze otwartym w trybie kontaktowym jest możliwa wyłącznie za zgodą rektora. Organizator każdorazowo jest zobowiązany do zapewnienia podwyższonego bezpieczeństwa sanitarnego uczestników.
 2. Obowiązuje zakaz organizacji wydarzeń poza terenem Uczelni.
 3. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób na terenie Uczelni.
 4. Wydarzenia w Uczelni powinny być organizowane w formie zdalnej.

Mobilność

 1. Obowiązuje zakaz wyjazdów zagranicznych studentów związanych z przebiegiem studiów lub pełnioną w Uczelni funkcją. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach student może uzyskać zgodę Rektora na wyjazd.
 2. Do wniosku o zgodę Rektora należy dołączyć, stosownie do okoliczności, opinię prowadzącego pracę dyplomową, promotora, Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich, opiekuna naukowego itd.
 3. Wyjazdy powinny odbywać się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń w ruchu międzynarodowym.
 4. Osoby przyjeżdżające z zagranicy podlegają w Uczelni szczególnym przepisom dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny. Zgodę na przyjazd z zagranicy wydaje każdorazowo Rektor.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Dział Współpracy z Zagranicą: tel. 32 237 19 59,

e-mail: RN3-DWZ@polsl.pl

W sprawach wymiany akademickiej informacji udziela Sekcja Wymiany Międzynarodowej: tel. 32 237 22 07, 32 237 13 29, e-mail: mobility@polsl.pl

Kontakt z Uczelnią

 1. Podstawową formą kontaktu jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów, jeżeli obowiązujące przepisy i procedury na to pozwalają.
 2. W przypadku kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej student powinien korzystać z przyznanego mu konta w domenie @student.polsl.pl. Treści i dokumenty wysłane z tego konta są traktowane jako wysłane przez studenta.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kontakt bezpośredni z zachowaniem rygorów sanitarnych. Kontakt bezpośredni może mieć miejsce, jeżeli: 
 • student skontaktował się wcześniej telefonicznie lub elektronicznie z pracownikiem Uczelni oraz ustalił uprzednio powód, czas i miejsce kontaktu w formie bezpośredniej,
 • student został wezwany do kontaktu w formie bezpośredniej przez pracownika Uczelni.

Zgodę na kontakt bezpośredni (w odniesieniu do poszczególnych studentów lub danego rodzaju spraw) wydaje kierownik jednostki. W jednostce prowadzona jest ewidencja osób kontaktujących się bezpośrednio.

 1. W kontaktach bezpośrednich obowiązuje szczególna ostrożność. W przypadku podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną niezwłocznie wdrażane są procedury bezpieczeństwa.

Informacji udziela Biuro Obsługi Studentów.

Inne

 1. Student jest obowiązany regularnie zapoznawać się z publikowanymi w Uczelni zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego, jak również z wszelkimi decyzjami, zaleceniami i wytycznymi wydanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego.
 2. Student jest obowiązany monitorować aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju.
 3. Student jest obowiązany stosować się do poleceń pracowników wynikających z obowiązującego poziomu zagrożenia.
 4. W razie odczuwania przez studenta jakichkolwiek problemów zdrowotnych powinien on powstrzymać się od udziału w zajęciach kontaktowych.

DODATKOWE INFORMACJE DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów z niepełnosprawnościami dla wyrównania szans w procesie kształcenia oraz zapewnienie komfortu w nauce w przypadku niedogodności wynikających z odmiennych zasad funkcjonowania Uczelni w celu ich przeciwdziałania, możliwy jest kontakt z pracownikami Biura ds. osób z Niepełnosprawnościami w Centrum Obsługi Studiów online oraz telefonicznie.

Dane kontaktowe:

Kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami

e-mail: bon@polsl.pl

nr tel.: 32 237 23 50

Organizacja kształcenia

 1. Kształcenie jest prowadzone w systemie mieszanym (hybrydowym) polegającym na realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a części w formie kontaktowej. Przeważająca część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a zajęcia niemożliwe do przeprowadzenia w ten sposób – w formie kontaktowej, za zgodą Rektora.
 2. W formie kontaktowej mogą być w szczególności organizowane zajęcia indywidualne z doktorantem.
 3. Zajęcia kontaktowe są prowadzone z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontrolą dostępu i identyfikacją doktorantów.
 4. W przypadku dłuższego braku możliwości uczestnictwa w zajęciach kontaktowych, doktorant zgłasza ten fakt mailowo (z wykorzystaniem poczty elektronicznej w domenie @polsl.pl) odpowiednio kierownikowi studiów doktoranckich lub kierownikowi szkoły doktorskiej.
 5. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, w przypadku zajęć kontaktowych jest przeprowadzana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych zarządzeniem Rektora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie weryfikacji z wykorzystaniem formy kontaktowej, z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontrolą dostępu i identyfikacją doktorantów.
 6. Zajęcia oraz weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się mogą być przeprowadzane w formie kontaktowej wyłącznie za zgodą Rektora na wniosek odpowiednio kierownika studiów doktoranckich lub kierownika szkoły doktorskiej.
 7. Praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu odbywają się z uwzględnieniem szczególnego charakteru mieszanego systemu kształcenia. W miarę możliwości praktyki zawodowe powinny być realizowane w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia  w ich prowadzeniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 8. Szczegółową organizację kształcenia określa zarządzenie Rektora.

Uwaga. Zgodnie z Zarządzeniem nr 262/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia od 9 listopada 2020 roku. Tekst ujednolicony na dzień 27 kwietnia 2021 roku. (Monitor Prawny, poz. 1041) w okresie od 9 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Organizacja pracy naukowej

 1. Organizacja pracy naukowej odbywa się według szczegółowych zasad obowiązujących w jednostce podstawowej.
 2. Dostęp do infrastruktury badawczej i laboratoryjnej następuje na zasadach obowiązujących w jednostce podstawowej będącej dysponentem tej infrastruktury.
 3. Rektor może określić dodatkowe zasady organizacji pracy naukowej.

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

 1. Organizacja wydarzeń o charakterze otwartym w trybie kontaktowym jest możliwa wyłącznie za zgodą rektora. Organizator każdorazowo jest zobowiązany do zapewnienia podwyższonego bezpieczeństwa sanitarnego uczestników.
 2. Obowiązuje zakaz organizacji wydarzeń poza terenem Uczelni.
 3. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób na terenie Uczelni. 
 4. Wydarzenia w Uczelni powinny być organizowane w formie zdalnej.

Mobilność

 1. Obowiązuje zakaz wyjazdów zagranicznych doktorantów związanych z przebiegiem kształcenia lub pełnioną w Uczelni funkcją. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może uzyskać zgodę Rektora na wyjazd.
 2. Do wniosku o zgodę Rektora należy dołączyć opinię opiekuna naukowego lub promotora oraz odpowiednio kierownika studiów doktoranckich lub kierownika szkoły doktorskiej.
 3. Wyjazdy powinny odbywać się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń w ruchu międzynarodowym.
 4. Osoby przyjeżdżające z zagranicy podlegają w Uczelni szczególnym przepisom dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny. Zgodę na przyjazd z zagranicy wydaje każdorazowo Rektor.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Dział Współpracy z Zagranicą: tel. 32 237 19 59,

e-mail: RN3-DWZ@polsl.pl

W sprawach wymiany akademickiej informacji udziela Sekcja Wymiany Międzynarodowej: tel. 32 237 22 07, 32 237 13 29, e-mail: mobility@polsl.pl

Kontakt z uczelnią

 1. Podstawową formą kontaktu jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów, jeżeli obowiązujące przepisy i procedury na to pozwalają.
 2. W przypadku kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej doktorant powinien korzystać z przyznanego mu konta w domenie @polsl.pl. Treści i dokumenty wysłane z tego konta są traktowane jako wysłane przez doktoranta.
 3. Konsultacje z opiekunem naukowym, promotorem lub odpowiednio kierownikiem studiów doktoranckich albo kierownikiem szkoły doktorskiej są prowadzone zdalnie.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kontakt bezpośredni z zachowaniem rygorów sanitarnych. Zgodę na kontakt bezpośredni (w odniesieniu do poszczególnych doktorantów lub danego rodzaju spraw) wydaje kierownik jednostki. W jednostce prowadzona jest ewidencja osób kontaktujących się bezpośrednio.
 5. W kontaktach bezpośrednich obowiązuje szczególna ostrożność. W przypadku podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną niezwłocznie wdrażane są procedury bezpieczeństwa.

Inne

 1. Doktorant jest obowiązany regularnie zapoznawać się z publikowanymi w Uczelni zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego, jak również z wszelkimi decyzjami, zaleceniami i wytycznymi wydanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego.
 2. Doktorant jest obowiązany monitorować aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju.
 3. Doktorant jest obowiązany stosować się do poleceń pracowników wynikających z obowiązującego poziomu zagrożenia.
 4. W razie odczuwania przez doktoranta jakichkolwiek problemów zdrowotnych powinien on powstrzymać się od udziału w zajęciach kontaktowych.

DODATKOWE INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo doktorantów z niepełnosprawnościami dla wyrównania szans w procesie kształcenia oraz zapewnienia komfortu w nauce w przypadku niedogodności wynikających z odmiennych zasad funkcjonowania Uczelni w celu ich przeciwdziałania, możliwy jest kontakt z pracownikami Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Centrum Obsługi Studiów online oraz telefonicznie.

Dane kontaktowe:

Kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami

e-mail: bon@polsl.pl

nr tel.: 32 237 23 50

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia odbywają się zdalnie z wyjątkiem tych, które nie są możliwe do zorganizowania w ten sposób, a wszelkie zajęcia stacjonarne prowadzone są z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych.
 2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, w przypadku zajęć kontaktowych jest przeprowadzana w sposób określony w kartach przedmiotów i w trybie określonym odpowiednim regulaminem. W przypadku pozostałych zajęć weryfikacja jest przeprowadzana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych zarządzeniem Rektora.

Uwaga. Zgodnie z Zarządzeniem nr 262/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia od 9 listopada 2020 roku. Tekst ujednolicony na dzień 27 kwietnia 2021 roku. (Monitor Prawny, poz. 1041) w okresie od 9 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Kontakt z Uczelnią

 1. Wyłączną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów, jeżeli obowiązujące przepisy i procedury na to pozwalają.
 2. Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kontakt bezpośredni z zachowaniem rygorów sanitarnych. Kontakt bezpośredni może mieć miejsce, jeżeli:
  • uczestnik skontaktował się wcześniej telefonicznie lub elektronicznie z pracownikiem Uczelni oraz ustalił uprzednio powód, czas i miejsce kontaktu w formie bezpośredniej,
  • uczestnik został wezwany do kontaktu w formie bezpośredniej przez pracownika Uczelni.
 3. W kontaktach bezpośrednich obowiązuje wyjątkowa ostrożność. W przypadku podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną niezwłocznie wdrażane są procedury bezpieczeństwa.

Organizacja kształcenia

Kształcenie odbywa się w systemie mieszanym (hybrydowym). Zajęcia są prowadzone w przeważającej części z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wybrane zajęcia mogą za zgodą Rektora być prowadzone w formie kontaktowej, o ile wymaga tego specyfika studiów lub specyfika kształcenia doktorantów. Zajęcia kontaktowe są prowadzone z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontrolą dostępu i identyfikacją uczestników.

Uwaga. Zgodnie z Zarządzeniem nr 262/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia od 9 listopada 2020 roku. Tekst ujednolicony na dzień 27 kwietnia 2021 roku. (Monitor Prawny, poz. 1041) w okresie od 9 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Organizacja pracy

Zaostrzony rygor sanitarny. Realizacja obowiązków badawczych i organizacyjnych w formie zdalnej. Realizacja obowiązków dydaktycznych zgodnie z zasadami w zakresie organizacji kształcenia określonymi dla stanu zagrożenia 2.

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia realizowane są głównie w formie zdalnej. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej, jedynie za zgodą Rektora. z zachowaniem  rygorów sanitarnych.

W przypadku uczestnictwa pracowników w szkoleniu w formie stacjonarnej konieczne jest złożenie przez pracownika oświadczenie woli uczestnictwa w szkoleniu.

 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne co do zasady wstrzymane i możliwe wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody Rektora.

 Konkursy

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich  prowadzone w formie zdalnej.

Organizacja pracy

Zaostrzony rygor sanitarny.

Praca świadczona głównie zdalnie, ograniczenie mobilności i kontaktów. Zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni.

 Informacji udziela Dział Zasobów Osobowych: rr5@polsl.pl 

Zasady świadczenia pracy zdalnej:

 • Zlecając pracę zdalną, bezpośredni przełożony ustala z pracownikiem kanały komunikacji i sposób przekazywania poleceń, zadań oraz wyników pracy zdalnej;
 • pracownik wykonujący pracę zdalną jest zobowiązany do wykonania zleconych zadań w obowiązującym go normalnie czasie pracy, a w wyjątkowych sytuacjach może ustalić z bezpośrednim przełożonym elastyczne godziny pracy zdalnej w wymiarze wynikającym z umowy o pracę;
 • bezpośredni przełożony przekazuje pracownikowi harmonogram zadań;
 • pracownik przekazuje bezpośredniemu przełożonemu wyniki swojej pracy w formie elektronicznej;
 • bezpośrednich przełożonych zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz archiwizowania poleceń i wyników pracy; 

Dodatkowe wytyczne do świadczenia pracy:

W przypadku łączenia pracy zdalnej oraz świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy w jednym dniu należy uwzględnić, że czas dojazdu do miejsca zamieszkania zalicza się do czasu pracy.

 

W zakresie korespondencji i załatwiania spraw:

 • Ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy, wykorzystywanie korespondencji mailowej i kanałów telefonicznych, a także przekazywanie wszelkiej dokumentacji papierowej pocztą wewnętrzną;
 • Odbiór i dostarczanie korespondencji w ramach systemu poczty wewnętrznej na Politechnice Śląskiej odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym w zarządzeniu nr 61/08/09 Rektora PŚ z dnia 6.05.2009 w sprawie wprowadzenia systemu poczty wewnętrznej na PŚ
 • Zamknięcie Uczelni dla osób trzecich. W przypadku świadczenia pracy w trybie stacjonarnym dostęp do wszystkich budynków uczelni z utrzymaniem dozoru straży akademickiej i portierów a wchodzących do budynków uczelni poddaje się kontroli temperatury ciała zgodnie z Procedurą

Uczestnictwo w szkoleniach 

Szkolenia realizowane są głównie w formie zdalnej. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej. Jedynie za zgodą Rektora. z zachowaniem  rygorów sanitarnych.

W przypadku uczestnictwa pracowników w szkoleniu w formie stacjonarnej konieczne jest złożenie przez pracownika oświadczenie woli uczestnictwa w szkoleniu.

Informacji udziela Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Rekrutacji i Szkoleń: rr5-3@polsl.pl  

Rekrutacja

Proces rekrutacji na stanowiska prowadzony jest w całości w formie zdalnej.

Informacji udziela: Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Rekrutacji i Szkoleń: rr5-3@polsl.pl  

 

 

 

Kwaterowanie/wykwaterowanie

Ograniczone kwaterowanie. Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku składane drogą elektroniczną (dokument w formie  skanu). W momencie kwaterowania konieczne podpisanie oświadczenia – załącznik nr 1. Wdrożenie jednoosobowego systemu kwaterowania (pierwszeństwo mają studenci PŚ). Wykwaterowanie odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu administracji i ustaleniu terminu.

Informacji udziela Administracja Osiedla Studenckiego

Zasady ogólne

Ograniczona możliwość czasowego opuszczania DS/DA.

Bieżące informacje znajdują się w zakładce Komunikaty na stronie internetowej Osiedla akademickiego. 

Pomieszczenia ogólnodostępne

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu, pomiar temperatury, zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego, kontakt z administracją drogą telefoniczną lub elektroniczną, ograniczenie liczby osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu, pełny rygor sanitarny.

Płatności

Zalecane przede wszystkim płatności zdalne na konto akademika. Bieżące informacje znajdują się w zakładce Komunikaty na stronie internetowej Osiedla akademickiego. 

Wizyty gości

Ograniczenie możliwości przyjmowania gości. Wizyty dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, monitorowanie ruchu – obowiązkowe wpisy do książki odwiedzin (wzór klauzuli RODO dla gości – załącznik nr 2). 

Zarządca obiektu oraz kierownicy katedr po analizie sytuacji i potrzeb określą niezbędny dostęp do  infrastruktury i laboratoriów, sporządzając listę osób upoważnionych do dostępu.

Zarządca obiektu zapewni, że fizyczny dostęp możliwy wyłącznie dla osób wymienionych na liście osób upoważnionych, a każdorazowe wydanie  kluczy będzie ewidencjonowane.

Zajęcia dydaktyczne
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej.

Informacji udziela  Ośrodek Sportu pod adresem mailowym: rjo6-os@polsl.pl

Zajęcia sportowe i rekreacyjne

 • Uprawianie sportu możliwe wyłącznie na obiektach poza Uczelnią,
 • Zachowanie ścisłych rygorów sanitarnych i identyfikacja uczestników po uzyskaniu zgody i określeniu zasad  przez Rektora. 

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z Ośrodkiem Sportu.

Wynajem obiektów sportowych

 • Brak możliwości wynajmu.

Zabezpieczenie organizacyjno-porządkowe

W pomieszczeniach ogólnodostępnych, w tym administracji obowiązuje:

 • zakaz wchodzenia osób trzecich ( z wyjątkiem osób umówionych),
 • ścisłe monitorowanie wejść do budynku,
 • pomiar temperatury, pełny rygor sanitarny, częsta dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa,
 • pomieszczenia dydaktyczne funkcjonują zgodnie z pełnym rygorem sanitarnym.

Zakaz dostępu osób trzecich do budynków Uczelni z wyjątkiem osób dopuszczonych przez Zarządcę obiektu. Pobieranie na portierni od osób trzecich danych kontaktowych oraz oświadczenia zgodnego z Zarządzeniem Rektora.

Kierownicy Jednostek przeanalizują i  wprowadzą dalsze powiększenie powierzchni minimalnej użytkowanych pomieszczeń przypadającej na 1 osobę.

Zawieszenie prowadzenia w obiektach działalności gastronomicznej lub handlowej.

Godziny otwarcia Biblioteki Politechniki Śląskiej

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00,

soboty: 9.00-14.00.

Zwrotów książek można dokonywać również w porach poza otwarciem Biblioteki – do godziny 19.00 – do koszów usytuowanych przy portierni Biblioteki (wejście główne, ul. Kaszubska 23).

Dostęp

Dla użytkowników dostępne są:

 • strefy pracy własnej – na parterze Biblioteki (hol oraz dawna Czytelnia Informacji Naukowej),
 • parter – Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna 1, Czytelnia Ogólna 2, Czytelnia Norm i Patentów, Informacja Naukowa,
 • II piętro – Czytelnia Czasopism.

Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki Politechniki Śląskiej

 • Z Biblioteki korzystać mogą pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Śląskiej, osoby wykonujące prace na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych z Politechniką Śląską, a także uczniowie i nauczyciele szkół średnich, z którymi Biblioteka podpisała stosowne porozumienie.
 • Do Biblioteki mogą wejść także wcześniej umówieni Goście, w tym przedstawiciele firm wykonujących usługi.
 • Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby z zewnątrz.
 • Ze zbiorów w Czytelniach korzysta się samodzielnie, przy użyciu jednorazowych rękawiczek
 • Użytkownicy mogą korzystać z bibliotecznego sprzętu komputerowego oraz skanerów (dostępnych w Czytelniach 1 i 2).
 • W Czytelni 2 dostępny jest sprzęt przeznaczony dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Nowi czytelnicy zapisują się online: Rejestracja nowych czytelników. Prosimy o mail do Wypożyczalni bg.wypozycz@polsl.pl  z prośbą o aktywację konta. Po otrzymaniu maila zwrotnego można zamówić książki. Po odbiór książek należy zgłosić się z legitymacją studencką najwcześniej po 24 godzinach od zamówienia i w ciągu 14 dni.
 • Wypożyczone książki należy oddać w wyznaczonym terminie. Biblioteka nalicza opłaty za nieterminowy zwrot. Prosimy o monitorowanie swoich kont bibliotecznych.
 • Studentów I roku zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat funkcjonowania Biblioteki oraz z Informatorem.
 • Studentom i pracownikom naszej Uczelni rekomendujemy korzystanie ze zbiorów elektronicznych, dostępnych także z komputerów domowych przez system HAN oraz szkolenie na Platformie Zdalnej Edukacji  Zbiory i usługi Biblioteki dla edukacji zdalnej.
 • Zachęcamy prowadzących zajęcia dydaktyczne do zgłaszania publikacji przeznaczonych do udostępniania zdalnego w Dydaktycznej Bibliotece Cyfrowej.
 • Biblioteka realizuje skanowanie zamówionych drogą mailową materiałów (fragmentów książek, artykułów z czasopism) na indywidualne zamówienie Czytelnika.

Osoby korzystające z Biblioteki proszone są o zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Zasady bezpieczeństwa przyjęte w Bibliotece:

 • Osoby korzystające z Czytelń zobowiązane są do podania dyżurnemu bibliotekarzowi danych umożliwiających identyfikację Czytelnika.
 • Wcześniej umówieni Goście, w tym osoby wykonujące usługi (przedstawiciele firm) zobowiązani są do wypełnienia odpowiedniego formularza (przy Portierni Biblioteki).
 • Pracownicy oraz użytkownicy Biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
 • W Bibliotece obowiązują zasady zapisane w aktualnych zarządzeniach JM Rektora Politechniki Śląskiej (dostępne na stronie WWW Politechniki Śląskiej oraz w wersji tradycyjnej – w Czytelniach Biblioteki).
 • Przed wejściem do Biblioteki obowiązuje bezwzględny pomiar temperatury (przy Portierni) oraz dezynfekcja rąk.
 • Na terenie budynku Biblioteki obowiązuje zakrywanie ust i nosa, a także powszechna zasada zachowania dystansu społecznego.
 • Osoba z wyraźnymi oznakami choroby, do których należy np. temperatura powyżej 37,5oC, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, nie zostanie wpuszczona na teren Biblioteki.
 • W Czytelniach i innych strefach oznaczono miejsca przeznaczone dla Czytelników.
 • W czasie godzin otwarcia w Bibliotece odbywają się przerwy na wietrzenie pomieszczeń.
 • Preferowany sposób zwrotów książek – do koszów umieszczonych przy Portierni Biblioteki.
 • Dla bezpieczeństwa Czytelników wszystkie zwracane książki poddawane są trzydniowej kwarantannie. Dopiero po upływie tego czasu będą mogły być ponownie skierowane do udostępnienia.
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).