POZIOM ZAGROŻENIA 1

Wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych, praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni

RYGOR SANITARNY

Wdrożenie podstawowych wytycznych, tj. dezynfekcja rąk lub dokładne mycie rąk wodą z mydłem, zachowanie dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m. Konieczne zakrywanie nosa i ust. Pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni. Ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali. Częste wietrzenie pomieszczeń. Częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych, sanitariatów.

DYDAKTYKA

Kształcenie jest prowadzone w systemie mieszanym (hybrydowym). Zajęcia mogą być prowadzone w formie kontaktowej pod warunkiem zachowania rygorów sanitarnych. Wybrane formy zajęć są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

DOSTĘPNOŚĆ

Uczelnia otwarta z zastrzeżeniem obowiązywania podstawowych rygorów sanitarnych, rejestracja danych kontaktowych osób niebędących pracownikami uczelni. Obowiązkowa kontrola temperatury osób wchodzących wraz z zakazem wejścia do budynku osób o temperaturze ciała wyższej niż 37,5 stopni C.

ORGANIZACJA

Spotkania organizacyjne dopuszczalne w trybie kontaktowym pod warunkiem udostępnienia uczestnikom nie więcej niż 30% liczby miejsc przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami. Maksymalna liczba uczestników: 50 osób.

ADMINISTRACJA

Praca świadczona głównie stacjonarnie.

WYDARZENIA

Organizacja wydarzeń możliwa w zakresie pozwalającym na zachowanie rygorów sanitarnych. Maksymalna liczba uczestników: 50 osób. Organizacja wydarzenia pod warunkiem udostępnienia uczestnikom nie więcej niż 30% liczby miejsc przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami.

MOBILNOŚĆ

Mobilność dopuszczalna po uzyskaniu formalnej zgody Rektora.

AKADEMIKI

Zachowanie rygorów sanitarnych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii przez odwiedzających, a w szczególności poddawanie się rygorowi sanitarnemu.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

Organizacja kształcenia

 1. Kształcenie jest prowadzone w systemie mieszanym (hybrydowym) polegającym na realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a części w formie kontaktowej. Zajęcia możliwe do przeprowadzenia z zachowaniem rygorów sanitarnych odbywają się w formie kontaktowej za zgodą Prodziekana ds. Kształcenia. Pozostałe zajęcia, w tym w szczególności wykłady, są prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W miarę możliwości zajęcia są prowadzone w blokach dla określonej grupy studentów bądź wszystkich studentów danego roku studiów, z zachowaniem zmianowego trybu realizacji zajęć lub przy zastosowaniu zróżnicowanych godzin rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych grup zajęciowych. Tryb prowadzenia zajęć ustala Prodziekan ds. Kształcenia.
 3. Nieobecności na zajęciach są usprawiedliwiane przez prowadzącego zajęcia w trybie określonym w Regulaminie studiów. Zaległości, powstałe wskutek nieobecności na zajęciach lub wskutek różnic w programach studiów osób przenoszących się z innego kierunku studiów, z innej uczelni albo wznawiających studia na Politechnice Śląskiej, są uzupełniane w sposób i w trybie określonych w kartach przedmiotów.
 4. Konsultacje są prowadzone zdalnie zgodnie z ustalonym harmonogramem podanym do wiadomości studentów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prodziekan ds. Kształcenia może wyrazić zgodę na organizację konsultacji w siedzibie Uczelni z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.
 5. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, w przypadku zajęć kontaktowych jest przeprowadzana w sposób określony w kartach przedmiotów i w trybie określonym Regulaminem studiów. W przypadku pozostałych zajęć weryfikacja jest przeprowadzana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych zarządzeniem Rektora.
 6. Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane w formie kontaktowej z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. Na wniosek studenta lub w innych uzasadnionych przypadkach egzamin dyplomowy odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Szczegółową organizację kształcenia określa zarządzenie Rektora.
 8. System prowadzenia zajęć na poszczególnych studiach w roku akademickim 2020/2021 określa tabela zatwierdzona przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Uwaga. Zgodnie z Zarządzeniem nr 262/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia od 9 listopada 2020 roku. Tekst ujednolicony na dzień 27 kwietnia 2021 roku. (Monitor Prawny, poz. 1041) w okresie od 9 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

 

Informacji udziela Prodziekan ds. Kształcenia właściwy dla kierunku oraz Biuro Obsługi StudentówCentrum Obsługi Studiów.

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

 1. Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach zgodnie z zachowaniem rygorów sanitarnych. Organizowanie wydarzeń możliwe pod warunkiem udostępnienia uczestnikom nie więcej niż 50% liczby miejsc przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami.
 2. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób na terenie Uczelni. 

Mobilność

 1. Wyjazdy zagraniczne studentów związane z przebiegiem studiów lub pełnioną w Uczelni funkcją. Wyjazd może odbyć się za zgodą Rektora.
 2. Wyjazdy powinny odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 3. Zaleca się osobom wyjeżdżającym, a niezaszczepionym przeciwko COVID-19 wykupienie ubezpieczenia w zakresie ochrony dotyczącej zdarzeń związanych z koronawirusem.
 4. Osoby przyjeżdżające z zagranicy podlegają w Uczelni szczególnym przepisom dotyczącym zasad bezpieczeństwa i higieny.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Dział Współpracy z Zagranicą: tel. 32 237 19 59, e-mail: RN3-DWZ@polsl.pl.

W sprawach wymiany akademickiej informacji udziela Sekcja Wymiany Międzynarodowej: tel. 32 237 22 07, 32 237 13 29, e-mail: mobility@polsl.pl.

Kontakt z Uczelnią

 1. Podstawową formą kontaktu jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów, jeżeli obowiązujące przepisy i procedury na to pozwalają.
 2. W przypadku kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej student powinien korzystać z przyznanego mu konta w domenie @student.polsl.pl. Treści i dokumenty wysłane z tego konta są traktowane jako wysłane przez studenta.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kontakt bezpośredni z zachowaniem rygorów sanitarnych. Kontakt bezpośredni może mieć miejsce, jeżeli:
  • student skontaktował się wcześniej telefonicznie lub elektronicznie z pracownikiem Uczelni oraz ustalił uprzednio powód, czas i miejsce kontaktu w formie bezpośredniej,
  • student został wezwany do kontaktu w formie bezpośredniej przez pracownika Uczelni.
 4. W kontaktach bezpośrednich obowiązuje szczególna ostrożność. W przypadku podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną niezwłocznie wdrażane są procedury bezpieczeństwa.

Informacji udziela Biuro Obsługi Studentów.

Inne

 1. Student jest obowiązany zapoznać się z publikowanymi w Uczelni zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Student jest obowiązany stosować się do poleceń pracowników wynikających z obowiązującego poziomu zagrożenia.

DODATKOWE INFORMACJE DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów z niepełnosprawnościami dla wyrównania szans w procesie kształcenia oraz zapewnienie komfortu w nauce w przypadku niedogodności wynikających z odmiennych zasad funkcjonowania Uczelni w celu ich przeciwdziałania możliwy jest kontakt z pracownikami Biura ds. osób z Niepełnosprawnościami w Centrum Obsługi Studiów online oraz telefonicznie.

Dane kontaktowe:

Kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami

e-mail: bon@polsl.plnr tel.: 32 237 23 50

Organizacja kształcenia

 1. Kształcenie jest prowadzone w systemie mieszanym (hybrydowym) polegającym na realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a części w formie kontaktowej. Zajęcia możliwe do przeprowadzenia z zachowaniem rygorów sanitarnych odbywają się w formie kontaktowej. Pozostałe zajęcia, w tym w szczególności wykłady, są prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, w przypadku zajęć kontaktowych jest przeprowadzana w sposób określony w programie kształcenia i w trybie określonym odpowiednio Regulaminem studiów doktoranckich lub Regulaminem Wspólnej Szkoły Doktorskiej. W przypadku pozostałych zajęć weryfikacja jest przeprowadzana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych zarządzeniem Rektora.
 3. Praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu odbywają się z uwzględnieniem szczególnego charakteru mieszanego systemu kształcenia.
 4. Szczegółową organizację kształcenia określa zarządzenie Rektora.

Uwaga. Zgodnie z Zarządzeniem nr 262/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia od 9 listopada 2020 roku. Tekst ujednolicony na dzień 27 kwietnia 2021 roku. (Monitor Prawny, poz. 1041) w okresie od 9 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Organizacja pracy naukowej

 1. Organizacja pracy naukowej odbywa się na zasadach ogólnych obowiązujących w jednostce podstawowej.
 2. Dostęp do infrastruktury badawczej i laboratoryjnej następuje na zasadach obowiązujących w jednostce podstawowej będącej dysponentem tej infrastruktury.
 3. Rektor może określić dodatkowe zasady organizacji pracy naukowej.

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

 1. Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach zgodnie z zachowaniem rygorów sanitarnych. Organizowanie wydarzeń możliwe pod warunkiem udostępnienia uczestnikom nie więcej niż 50% liczby miejsc przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami.
 2. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób na terenie Uczelni

Mobilność

 1. Wyjazdy zagraniczne doktorantów związane z przebiegiem kształcenia lub pełnioną w Uczelni funkcją mogą odbyć się za zgodą Rektora.
 2. Wyjazdy powinny odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 3. Zaleca się osobom wyjeżdżającym, a niezaszczepionym przeciwko COVID-19 wykupienie ubezpieczenia w zakresie ochrony dotyczącej zdarzeń związanych z koronawirusem.
 4. Osoby przyjeżdżające z zagranicy podlegają w Uczelni szczególnym przepisom dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Dział Współpracy z Zagranicą: tel. 32 237 19 59, e-mail: RN3-DWZ@polsl.pl.

W sprawach wymiany akademickiej informacji udziela Sekcja Wymiany Międzynarodowej: tel. 32 237 22 07, 32 237 13 29, e-mail: mobility@polsl.pl.

Kontakt z uczelnią

 1. Podstawową formą kontaktu jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów, jeżeli obowiązujące przepisy i procedury na to pozwalają.
 2. W przypadku kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej doktorant powinien korzystać z przyznanego mu konta w domenie @polsl.pl. Treści i dokumenty wysłane z tego konta są traktowane jako wysłane przez doktoranta.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kontakt bezpośredni z zachowaniem rygorów sanitarnych. Zaleca się wcześniejsze ustalenie z pracownikiem Uczelni powodu, czasu i miejsca kontaktu w formie bezpośredniej.
 4. W kontaktach bezpośrednich obowiązuje szczególna ostrożność. W przypadku podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną niezwłocznie wdrażane są procedury bezpieczeństwa.
 5. Konsultacje z opiekunem naukowym, promotorem lub odpowiednio kierownikiem studiów doktoranckich albo kierownikiem szkoły doktorskiej powinny być w miarę możliwości prowadzone zdalnie.

Inne

 1. Doktorant jest obowiązany zapoznać się z publikowanymi w Uczelni zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Doktorant jest obowiązany stosować się do poleceń pracowników wynikających z obowiązującego poziomu zagrożenia.

DODATKOWE INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo doktorantów z niepełnosprawnościami dla wyrównania szans w procesie kształcenia oraz zapewnienia komfortu w nauce w przypadku niedogodności wynikających z odmiennych zasad funkcjonowania Uczelni w celu ich przeciwdziałania, możliwy jest kontakt z pracownikami Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Centrum Obsługi Studiów online oraz telefonicznie.

Dane kontaktowe:

Kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami

e-mail: bon@polsl.pl

nr tel.: 32 237 23 50

Organizacja kształcenia

 1. Zajęcia są prowadzone w systemie mieszanym (hybrydowo) polegającym na realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a części w formie kontaktowej. Zajęcia możliwe do przeprowadzenia z zachowaniem rygorów sanitarnych odbywają się w formie kontaktowej. Pozostałe zajęcia, w tym w szczególności wykłady, są prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, w przypadku zajęć kontaktowych jest przeprowadzana w sposób określony w kartach przedmiotów i w trybie określonym odpowiednim regulaminem. W przypadku pozostałych zajęć weryfikacja jest przeprowadzana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych zarządzeniem Rektora.
 3. Egzaminy końcowe mogą być przeprowadzane w formie kontaktowej z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. Na wniosek uczestnika lub w innych uzasadnionych przypadkach egzamin końcowy jest przeprowadzany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Uwaga. Zgodnie z Zarządzeniem nr 262/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia od 9 listopada 2020 roku. Tekst ujednolicony na dzień 27 kwietnia 2021 roku. (Monitor Prawny, poz. 1041) w okresie od 9 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Kontakt z Uczelnią

 1. Podstawową formą kontaktu jest kontakt telefoniczny i elektroniczny. W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznego obiegu dokumentów, jeżeli obowiązujące przepisy i procedury na to pozwalają.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kontakt bezpośredni z zachowaniem rygorów sanitarnych. Kontakt bezpośredni może mieć miejsce, jeżeli:
  • uczestnik skontaktował się wcześniej telefonicznie lub elektronicznie z pracownikiem Uczelni oraz ustalił uprzednio powód, czas i miejsce kontaktu w formie bezpośredniej,
  • uczestnik został wezwany do kontaktu w formie bezpośredniej przez pracownika Uczelni.
 3. W kontaktach bezpośrednich obowiązuje szczególna ostrożność. W przypadku podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną niezwłocznie wdrażane są procedury bezpieczeństwa.

Organizacja kształcenia

 1. Kształcenie studentów i doktorantów jest prowadzone w systemie mieszanym (hybrydowym). System mieszany polega na realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a części w formie kontaktowej, tj. z bezpośrednim, fizycznym udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów i doktorantów.
 2. Konsultacje prowadzone są w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i podanych do wiadomości studentów i doktorantów na Platformie Zdalnej Edukacji, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji synchronicznej: Microsoft Teams i Zoom.
 3. Zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia przeprowadzane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uwaga. Zgodnie z Zarządzeniem nr 262/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia od 9 listopada 2020 roku. Tekst ujednolicony na dzień 27 kwietnia 2021 roku. (Monitor Prawny, poz. 1041) w okresie od 9 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, kształcenie doktorantów oraz inne formy kształcenia) prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL, albo w ramach działalności studenckich kół naukowych na warunkach określonych przez prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Organizacja pracy

Realizacja obowiązków badawczych i organizacyjnych stacjonarnie z zachowaniem rygorów sanitarnych oraz ewentualnym rotacyjnym systemem zdalnym w razie konieczności zachowania zasad dystansu lub innych szczególnych powodów (decyzje właściwych kierowników). Realizacja obowiązków dydaktycznych zgodnie z zasadami w zakresie organizacji kształcenia określonymi dla stanu zagrożenia 1.

Objęcie kwarantanną nie zawsze wyklucza możliwość wykonywania pracy zdalnej. Jeżeli pracownik objęty kwarantanną jest zdolny do pracy i podejmie ją w formie zdalnej, to za wykonaną pracę będzie mu się należało pełne wynagrodzenie od pracodawcy, które nie będzie wynagrodzeniem chorobowym, lecz zwykłym wynagrodzeniem. Jeżeli w czasie świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny zaczną występować objawy choroby, może wtedy zgłosić się do lekarza w celu wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Takie zaświadczenie będzie podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego. 

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia odbywające się na terenie Uczelni mogą być prowadzone tylko w grupach umożliwiających zachowanie bezpiecznej odległości oraz z zachowaniem rygorów sanitarnych. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do  zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki. Organizacja szkoleń jest możliwa pod warunkiem udostępnienia uczestnikom nie więcej niż 50% liczby miejsc przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami. Maksymalna liczba uczestników: 50. 

Udział w szkoleniach organizowanych poza Uczelnią dopuszczalny za zgodą przełożonego pod warunkiem zachowania rygorów sanitarnych. Uczestnictwo pracowników w szkoleniach otwartych realizowanych w formule hybrydowej lub stacjonarnej możliwe pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia woli uczestnictwa w szkoleniu otwartym prowadzonym w jednej z ww. form.

Mobilność

Zagraniczne wyjazdy służbowe wymagają każdorazowo zgody Rektora. Wyjazdy powinny odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Osobom wyjeżdżającym, a niezaszczepionym przeciwko COVID-19 zaleca się wykupienie ubezpieczenia w zakresie ochrony dotyczącej zdarzeń związanych z koronawirusem.

Konkursy

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich  prowadzone w większości procesu w formie zdalnej. Posiedzenie stacjonarne komisji konkursowej na terenie Uczelni możliwe w wyjątkowych przypadkach z zachowaniem rygorów sanitarnych. W przypadku konieczności spotkania stacjonarnego na terenie uczelni z kandydatami może nastąpić wyłącznie z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Organizacja pracy 

Praca świadczona głównie stacjonarnie z zachowaniem rygorów sanitarnych. W uzasadnionych przypadkach praca może być wykonywana w formie zdalnej. 

Informacji udziela Dział Zasobów Osobowych: rr5@polsl.pl.

Zasady świadczenia pracy zdalnej:

 • zlecając pracę zdalną, bezpośredni przełożony ustala z pracownikiem kanały komunikacji i sposób przekazywania poleceń, zadań oraz wyników pracy zdalnej;
 • pracownik wykonujący pracę zdalną jest zobowiązany do wykonania zleconych zadań w obowiązującym go normalnie czasie pracy, a w wyjątkowych sytuacjach może ustalić z bezpośrednim przełożonym elastyczne godziny pracy zdalnej w wymiarze wynikającym z umowy o pracę;
 • bezpośredni przełożony przekazuje pracownikowi harmonogram zadań;
 • pracownik przekazuje bezpośredniemu przełożonemu wyniki swojej pracy w formie elektronicznej;
 • bezpośrednich przełożonych zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz archiwizowania poleceń i wyników pracy;
 • istnieje możliwość świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny.

Dodatkowe wytyczne do świadczenia pracy:

 1. Objęcie kwarantanną nie zawsze wyklucza możliwość wykonywania pracy zdalnej. Każda sytuacja będzie jednakże wymagała indywidualnej oceny co do tego, czy dany rodzaj pracy nadaje się do wykonywania w sposób zdalny. Jeżeli pracownik objęty kwarantanną jest zdolny do pracy i podejmie ją w formie zdalnej, to za wykonaną pracę będzie mu się należało pełne wynagrodzenie od pracodawcy, które nie będzie wynagrodzeniem chorobowym, lecz zwykłym wynagrodzeniem. Jeżeli w czasie świadczenia pracy zdalnej podczas kwarantanny zaczną występować objawy choroby, może wtedy zgłosić się do lekarza w celu wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Takie zaświadczenie będzie podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego.
 2. W przypadku łączenia pracy zdalnej oraz świadczenia pracy w miejscu wykonywania pracy w jednym dniu należy uwzględnić, że czas dojazdu do miejsca zamieszkania zalicza się do czasu pracy.

W zakresie korespondencji i załatwiania spraw:

 • Zaleca się w miarę możliwości ograniczenie kontaktów bezpośrednich, wykorzystywanie korespondencji mailowej i kanałów telefonicznych, a także przekazywanie wszelkiej dokumentacji papierowej pocztą wewnętrzną;
 • Odbiór i dostarczanie korespondencji w ramach systemu poczty wewnętrznej na Politechnice Śląskiej odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym w zarządzeniu nr 61/08/09 Rektora PŚ z dnia 6.05.2009 w sprawie wprowadzenia systemu poczty wewnętrznej na PŚ;
 • Zgodnie z 2 zarządzenia 213/2020 Rektora PŚ z dnia 30.09.2020 w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 1.10.2020  na PŚ obowiązuje ograniczony dostęp do wszystkich budynków uczelni z utrzymaniem dozoru straży akademickiej i portierów a wchodzących do budynków Uczelni poddaje się kontroli temperatury ciała zgodnie z procedurą.

Uczestnictwo w szkoleniach 

Szkolenia odbywające się na terenie Uczelni mogą być prowadzone tylko w grupach umożliwiających zachowanie bezpiecznej odległości oraz z zachowaniem rygorów sanitarnych. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do  zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki. Organizacja szkoleń jest możliwa pod warunkiem udostępnienia uczestnikom nie więcej niż 50% liczby miejsc przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami. Maksymalna liczba uczestników: 50. 

Udział w szkoleniach organizowanych poza Uczelnią dopuszczalny za zgodą przełożonego pod warunkiem zachowania rygorów sanitarnych. Uczestnictwo pracowników w szkoleniach otwartych realizowanych w formule hybrydowej lub stacjonarnej możliwe pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia woli uczestnictwa w szkoleniu otwartym prowadzonym w jednej z ww. form.

Informacji udziela Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Rekrutacji i Szkoleń: rr5-3@polsl.pl  

Rekrutacja

Proces rekrutacji na stanowiska NNA prowadzony jest w całości procesu w formie zdalnej. W wyjątkowej sytuacji, za zgodą Rektora, dopuszcza się możliwość spotkania stacjonarnego na terenie Uczelni podczas ostatniego etapu rekrutacji z obowiązkiem  zachowania podstawowych rygorów sanitarnych (dotyczy spotkań indywidualnych z maksymalnie 3 kandydatami).

Informacji udziela: Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Rekrutacji i Szkoleń: rr5-3@polsl.pl.

Kwaterowanie/wykwaterowanie

Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku składane drogą elektroniczną (dokument w formie skanu). Kwaterowanie na początku roku akademickiego odbywa się według ustalonego harmonogramu  (ograniczenie liczby osób i kolejek). Proces kwaterowania zgodny z rygorem sanitarnym oraz z uwzględnieniem dystansu społecznego. Obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust. Obowiązek złożenia oświadczeń: wszystkie osoby zamieszkujące domy studenckie i domy asystenta  są zobowiązane do złożenia w administracji właściwego DS/DA oświadczenia – załącznik nr 1.

Procedura postępowania z osobą zarażoną – załącznik nr 2.

Zasady zakwaterowania.

Zasady ogólne

Zachowanie zasad ostrożności, stosowanie podstawowych środków ochrony, w tym dezynfekcji (przy wejściu do budynku), dopuszczalny pomiar temperatury osób wchodzących do akademika.

Pomieszczenia ogólnodostępne

Dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku, możliwe przemieszczanie się osób, zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z pomieszczeń. 

Płatności

Zalecane płatności zdalne na konto akademika

Bieżące informacje znajdą Państwo na stronie internetowej.

Wizyty gości

Osoby odwiedzające są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii, a w szczególności do poddawania się rygorowi sanitarnemu. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób z zewnątrz lub gości odwiedzających mieszkańców osiedla akademickiego (klauzula RODO) dostępna w szczególności na portierni DS/DA. 

Dostęp do infrastruktury i laboratoriów  jest ograniczony do osób prowadzących za wiedzą Kierownika Katedry badania naukowe, zajęcia dydaktyczne oraz uczestniczących w nich studentów i doktorantów.

Kierownik jednostki posiadającej infrastrukturę i laboratoria określa zasady dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń, publikuje te zasady w pomieszczeniach, a podlegli mu pracownicy zapewniają dostępność środków dezynfekcyjnych. Dezynfekcja jest obowiązkowa przed każdorazowym dostępem do infrastruktury i laboratorium. W przypadku, gdy czynnik dezynfekcyjny mógłby uszkodzić sprzęt elektroniczny, komputery, lub inną aparaturę, należy stosować wymienne folie ochronne, tak aby nie dopuścić do zetknięcia się powierzchni z rękami osoby używającej sprzętu.

Pomieszczenia, w których umieszczona jest infrastruktura, oraz laboratoria należy intensywnie wietrzyć po każdorazowym użyciu, a w przypadkach dłuższego używania podczas przerw w zajęciach.

Osoba prowadząca zajęcia, lub badania w pomieszczeniach, w których umieszczona jest infrastruktura, lub w laboratorium jest każdorazowo zobowiązana  do sporządzania  listy osób korzystających z infrastruktury wraz z danymi kontaktowymi oraz datą i zakresem godzin korzystania. Listy podlegają dwudziestodniowej archiwizacji w sekretariacie Katedry.

Każdorazowy przypadek, w którym nastąpił dostęp osoby zakażonej COVID-19 do infrastruktury lub laboratorium, prowadzący zajęcia, lub kierownik laboratorium ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić telefonicznie lub mailowo Inspektoratowi BHP, odpowiedniemu Zarządcy obiektu oraz  Kierownikowi Katedry. W takim przypadku należy bezzwłocznie zamknąć pomieszczenie, klucz zdeponować na portierni z informacją o nieudostępnianiu go żadnym osobom poza Zarządcą obiektu, aż do otrzymania wytycznych postępowania od Inspektoratu BHP.

Ponadto w pomieszczeniach, w których umieszczona jest infrastruktura i w laboratoriach należy przestrzegać zasad opisanych w pkt. Organizacyjno-porządkowe zasady funkcjonowania.

Zajęcia dydaktyczne

Dopuszcza się mierzenie temperatury ciała. Uczestnicy przed zajęciami i po zajęciach mają obowiązek dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych są zobowiązane do używania maseczek zakrywających usta i nos oraz utrzymania bezpiecznego dystansu społecznego  (od 1,5 do 2 m). 

Po zajęciach następuje dezynfekcja parkietu i szatniach, wietrzenie sali, a także dezynfekcja klamek, mycie ciągów korytarzowych prowadzonych do szatni.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Treningi prowadzone są zgodnie z planem z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego .

Informacja na stronie Ośrodka Sportu.

Wynajem obiektów sportowych i organizacja imprez sportowych

Korzystanie z obiektów i organizacja imprez sportowych odbywa się  zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Rady  Ministrów z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Zabezpieczenia organizacyjno-porządkowe

W pomieszczeniach ogólnodostępnych, w tym administracji obowiązuje:

 • ograniczenie gromadzenia się,
 •  pomiar temperatury osób wchodzących i częste wietrzenie wejścia do budynku,
 • dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego.

W pomieszczeniach dydaktycznych i administracyjnych obowiązuje:

 • ograniczenie gromadzenia się, zachowanie dystansu społecznego, częste wietrzenie pomieszczeń,
 • dezynfekcja klamek, stołów, biurek itp.

Ograniczenie dostępu osób trzecich do budynków do osób zgłoszonych przez Jednostki. Pobieranie od osób trzecich danych kontaktowych oraz oświadczenia zgodnego z Zarządzeniem Rektora. 

Unikanie gromadzenia się w przestrzeniach ogólnodostępnych oraz przy budynkach Uczelni. Obowiązek poddania się pomiarowi temperatury przy wejściu do budynku.

Obowiązek noszenia maseczki przy wejściu do budynku oraz w obecności innych osób, dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, zachowania dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m).

Używanie indywidualnych, lub dezynfekowanych po każdym użytkowniku narzędzi pracy.

Określenie przez Zarządcę obiektu liczby osób mogących przebywać w  pomieszczeniu oraz  oznakowanie. Opracowanie i utrzymanie przez Zarządcę obiektu zasad cyklicznej dezynfekcji. Udostępnienie informacji o tych zasadach w odpowiednich miejscach.

Zakaz używania windy przez więcej niż jedną osobę jednocześnie. Wprowadzenie ukierunkowanej komunikacji pieszej w budynkach i odpowiednie oznakowanie

Godziny otwarcia Biblioteki Politechniki Śląskiej

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00,

soboty: 9.00 – 14.00.

Zwrotów książek można dokonywać również w porach poza otwarciem Biblioteki – do godziny 19.00 – do koszów usytuowanych przy portierni Biblioteki (wejście główne, ul. Kaszubska 23).

Dostęp 

Dla Czytelników dostępne są:

 • strefy pracy własnej – na parterze Biblioteki (hol oraz dawna Czytelnia Informacji Naukowej),
 • parter – Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna 1, Czytelnia Ogólna 2, Czytelnia Norm i Patentów, Informacja Naukowa, 
 • II piętro – Czytelnia Czasopism.

Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki Politechniki Śląskiej:

 • Z Biblioteki korzystać mogą pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Śląskiej, osoby wykonujące prace na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych z Politechniką Śląską, a także uczniowie i nauczyciele szkół średnich, z którymi Biblioteka podpisała stosowne porozumienie.
 • Z Biblioteki korzystać mogą osoby z zewnątrz, po wcześniejszym wypełnieniu formularza dostępnego na Portierni Biblioteki.
 • Ze zbiorów w Czytelniach korzysta się samodzielnie, przy użyciu jednorazowych rękawiczek.
 • Użytkownicy mogą korzystać z bibliotecznego sprzętu komputerowego oraz skanerów (dostępnych w Czytelniach 1 i 2).
 • W Czytelni 2 dostępny jest sprzęt przeznaczony dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Nowi czytelnicy zapisują się online: Rejestracja nowych czytelników. Prosimy o mail do Wypożyczalni bg.wypozycz@polsl.pl  z prośbą o aktywację konta. Po otrzymaniu maila zwrotnego można zamówić książki. Po odbiór książek należy zgłosić się z legitymacją studencką najwcześniej po 24 godzinach od zamówienia i w ciągu 14 dni.
 • Wypożyczone książki należy oddać w wyznaczonym terminie. Biblioteka nalicza opłaty za nieterminowy zwrot. Prosimy o monitorowanie swoich kont bibliotecznych.
 • Studentów I roku zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat funkcjonowania Biblioteki oraz z Informatorem.
 • Studentom i pracownikom naszej Uczelni rekomendujemy korzystanie ze zbiorów elektronicznych, dostępnych także z komputerów domowych przez system HAN oraz szkolenie na Platformie Zdalnej Edukacji  Zbiory i usługi Biblioteki dla edukacji zdalnej.
 • Zachęcamy prowadzących zajęcia dydaktyczne do zgłaszania publikacji przeznaczonych do udostępniania zdalnego w Dydaktycznej Bibliotece Cyfrowej
 • Biblioteka realizuje skanowanie zamówionych drogą mailową materiałów (fragmentów książek, artykułów z czasopism) na indywidualne zamówienie Czytelnika.

Osoby korzystające z Biblioteki proszone są o zachowanie zasad bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa przyjęte w Bibliotece

 • Osoby korzystające z Czytelni są zobowiązane  do podania dyżurnemu bibliotekarzowi danych umożliwiających identyfikację Czytelnika.
 • Pracownicy oraz użytkownicy Biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
 • W Bibliotece obowiązują zasady zapisane w aktualnych zarządzeniach JM Rektora Politechniki Śląskiej (dostępne na stronie WWW Politechniki Śląskiej oraz w wersji tradycyjnej – w Czytelniach Biblioteki).
 • Przed wejściem do Biblioteki obowiązuje pomiar temperatury (przy Portierni) oraz dezynfekcja rąk.
 • Na terenie budynku Biblioteki obowiązuje zakrywanie ust i nosa, a także powszechna zasada zachowania dystansu społecznego.
 • Osoba z wyraźnymi oznakami choroby (do których należy np. temperatura powyżej 37,5oC, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu) nie zostanie wpuszczona na teren Biblioteki.
 • W Czytelniach i innych strefach oznaczono miejsca przeznaczone dla Czytelników.
 • W czasie godzin otwarcia w Bibliotece odbywają się przerwy na wietrzenie pomieszczeń.
 • Dla bezpieczeństwa czytelników wszystkie zwracane książki poddawane są trzydniowej kwarantannie. Dopiero po upływie tego czasu będą mogły być ponownie skierowane do udostępnienia.
Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).