POZIOM ZAGROŻENIA 0

Brak ograniczeń, obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, funkcjonowanie Uczelni w tradycyjnym trybie.

RYGOR SANITARNY

Brak ograniczeń, obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, korzystanie z sal dydaktycznych jak w zwykłym trybie. Rekomendowane jest używanie środków dezynfekcyjnych do rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

DYDAKTYKA

Brak ograniczeń w prowadzeniu zajęć kontaktowych. Zajęcia są prowadzone na zasadach ogólnych.

DOSTĘPNOŚĆ

Wejście na teren Uczelni bez ograniczeń

ORGANIZACJA

Spotkania organizacyjne stacjonarne, zdalne lub mieszane funkcjonują na zasadach ogólnych.

ADMINISTRACJA

Praca stacjonarna. Praca zdalna odbywa się jedynie na podstawie zasad ogólnych.

WYDARZENIA

Brak ograniczeń w organizacji wydarzeń, obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

MOBILNOŚĆ

Bez ograniczeń.

AKADEMIKI

Kwaterowanie odbywa się na zasadach ogólnych.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

Organizacja kształcenia

  1. Brak ograniczeń w prowadzeniu zajęć kontaktowych. Zajęcia są prowadzone na zasadach ogólnych określonych w programach studiów i w kartach przedmiotów.
  2. Nieobecności na zajęciach są usprawiedliwiane przez prowadzącego zajęcia w trybie określonym w Regulaminie studiów. Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach lub wskutek różnic w programach studiów osób przenoszących się z innego kierunku studiów, z innej uczelni albo wznawiających studia na Politechnice Śląskiej są uzupełniane w sposób i w trybie określonych w kartach przedmiotów.
  3. Konsultacje prowadzących zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni zgodnie z ustalonym harmonogramem podanym do wiadomości studentów. Uzupełniająco konsultacje mogą być prowadzone również zdalnie.
  4. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, jest przeprowadzana w sposób określony w kartach przedmiotów i w trybie określonym Regulaminem studiów.

Informacji udziela prodziekan ds. kształcenia właściwy dla kierunku oraz Biuro Obsługi StudentówCentrum Obsługi Studiów.

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Organizacja wydarzeń odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami ogólnymi.

Mobilność

 1. Wyjazdy zagraniczne odbywają się zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami ogólnymi.
 2. Osoby przyjeżdżające z zagranicy podlegają ogólnym przepisom w Uczelni.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Dział Współpracy z Zagranicą: tel. 32 237 19 59,
e-mail: RN3-DWZ@polsl.pl

W sprawach wymiany akademickiej informacji udziela Sekcja Wymiany Międzynarodowej: tel. 32 237 22 07, 32 237 13 29, e-mail: mobility@polsl.pl

Kontakt z uczelnią

 1. Brak ograniczeń w sposobach kontaktu. Kontakt jest możliwy zarówno w formie bezpośredniej, jak i telefonicznej lub elektronicznej.
 2. Należy zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny.
 3. W przypadku kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej student powinien korzystać z przyznanego mu konta w domenie @student.polsl.pl. Treści i dokumenty wysłane z tego konta są traktowane jako wysłane przez studenta.

Informacji udziela Biuro Obsługi Studentów.

DODATKOWE INFORMACJE DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów z niepełnosprawnościami dla wyrównania szans w procesie kształcenia oraz zapewnienie komfortu w nauce w przypadku niedogodności wynikających z odmiennych zasad funkcjonowania Uczelni w celu ich przeciwdziałania możliwy jest kontakt online lub telefonicznie z pracownikami Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Centrum Obsługi Studiów.

Kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

e-mail: bon@polsl.pl

nr tel.: 32 237 23 50

Organizacja kształcenia

 1. Brak ograniczeń w prowadzeniu zajęć kontaktowych. Zajęcia są prowadzone na zasadach ogólnych określonych w programie kształcenia.
 2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, jest przeprowadzana w sposób określony w programie kształcenia i w trybie określonym odpowiednio Regulaminem studiów doktoranckich lub Regulaminem Wspólnej Szkoły Doktorskiej.
 3. Praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu odbywają się na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w jednostce podstawowej, w której zajęcia te są prowadzone.

Organizacja pracy naukowej

 1. Organizacja pracy naukowej odbywa się na zasadach ogólnych.
 2. Dostęp do infrastruktury badawczej i laboratoryjnej następuje na zasadach obowiązujących w jednostce podstawowej będącej dysponentem tej infrastruktury.

Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach

Organizacja wydarzeń odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami ogólnymi.

Mobilność

 1. Wyjazdy zagraniczne odbywają się zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami ogólnymi.
 2. Osoby przyjeżdżające z zagranicy podlegają ogólnym przepisom w Uczelni.

Informacji o procedurach wyjazdowych udziela Dział Współpracy z Zagranicą: tel. 32 237 19 59, e-mail: RN3-DWZ@polsl.pl

W sprawach wymiany akademickiej informacji udziela Sekcja Wymiany Międzynarodowej: tel. 32 237 22 07, 32 237 13 29, e-mail: mobility@polsl.pl

Kontakt z Uczelnią

 1. Brak ograniczeń w sposobach kontaktu. Kontakt jest możliwy zarówno w formie bezpośredniej, jak i telefonicznej lub elektronicznej.
 2. Należy zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny.
 3. W przypadku kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej doktorant powinien korzystać z przyznanego mu konta w domenie @polsl.pl. Treści i dokumenty wysłane z tego konta są traktowane jako wysłane przez doktoranta.

DODATKOWE INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo doktorantów z niepełnosprawnościami dla wyrównania szans w procesie kształcenia oraz zapewnienia komfortu w nauce w przypadku niedogodności wynikających z odmiennych zasad funkcjonowania Uczelni w celu ich przeciwdziałania, możliwy jest kontakt z pracownikami Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Centrum Obsługi Studiów online oraz telefonicznie.

Dane kontaktowe:

Kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami

e-mail: bon@polsl.pl

nr tel.: 32 237 23 50

Organizacja kształcenia

 1. Brak ograniczeń w prowadzeniu zajęć kontaktowych. Zajęcia są prowadzone na zasadach ogólnych określonych w programie kształcenia, chyba że Kierownik studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia wskazał inaczej.
 2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w tym zaliczenia i egzaminy, jest przeprowadzana w sposób określony w programie kształcenia i w trybie określonym odpowiednim regulaminem.

Kontakt z Uczelnią

 1. Brak ograniczeń w sposobach kontaktu. Kontakt jest możliwy zarówno w formie bezpośredniej, jak i telefonicznej lub elektronicznej.
 2. Należy zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny.

Organizacja kształcenia

Brak ograniczeń w prowadzeniu zajęć kontaktowych. Zajęcia są prowadzone na zasadach ogólnych.

Organizacja pracy

Realizacja obowiązków badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych stacjonarnie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnictwo w szkoleniach

Szkolenia prowadzone w formie zdalnej, hybrydowej lub stacjonarnej z zachowaniem podstawowych zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Mobilność

Wyjazdy zagraniczne odbywają się zgodnie z obowiązującymi, standardowymi procedurami, bez dodatkowych wymagań.

Konkursy

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich  prowadzone w formie zdalnej lub stacjonarnie, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizacja pracy 

Brak ograniczeń. Praca wykonywana w zwyczajowym trybie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnictwo w szkoleniach 

Szkolenia realizowane w formie zdalnej, hybrydowej lub stacjonarnej z zachowaniem podstawowych zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacji udziela Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Rekrutacji i Szkoleń: rr5-3@polsl.pl  

Rekrutacja

Proces rekrutacji prowadzony jest w formie zdalnej lub stacjonarnej. Dopuszcza się możliwość spotkania stacjonarnego na terenie uczelni podczas ostatniego etapu rekrutacji z obowiązkiem  zachowania podstawowych rygorów sanitarnych.

Informacji udziela: Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Rekrutacji i Szkoleń: rr5-3@polsl.pl  

Kwaterowanie/wykwaterowanie

Odbywa się na zasadach ogólnych.

Informacji udziela Administracja Osiedla Studenckiego

Zasady ogólne

Brak ograniczeń, funkcjonowanie zgodnie z zasadami zwykłego postępowania oraz Regulaminem mieszkańca w domach studenckich.

Bieżące informacje znajdują się w zakładce Komunikaty na stronie internetowej Osiedla studenckiego.

Pomieszczenia ogólnodostępne

Funkcjonowanie na zasadach ogólnych, zgodnie z zachowaniem podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.

Płatności

Zalecane płatności na konto akademika oraz kasę fiskalną.

Wizyty gości

Na zasadach ogólnych, bez ograniczeń.

Brak ograniczeń. Poza obowiązującymi przepisami brak dodatkowych obostrzeń.

Zajęcia dydaktyczne

 1. Obiekty sportowe funkcjonują na zasadach ogólnych – bez ograniczeń.
 2. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone bez ograniczeń. Wszystkie informacje dotyczące działalności dydaktycznej są na stronie Ośrodka Sportu : rjo6-os@polsl.pl.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz studenckie sekcje sportowe prowadzone są bez ograniczeń,

Informacji o sekcjach sportowych, godzinach i miejscach treningów oraz terminach zawodów udziela Ośrodek Sportu: rjo6-os@polsl.pl.

Wynajem obiektów

Obiekty sportowe w zakresie wynajmu funkcjonują bez ograniczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ośrodka Sportu.

Zabezpieczenia organizacyjno-porządkowe

Podstawowe zasady ochrony i bezpieczeństwa pracy. Pomieszczenia dydaktyczne i sanitarne są dostępne zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem podstawowych zasad  higieny i bezpieczeństwa pracy.

Brak ograniczeń. Poza obowiązującymi przepisami brak jest dodatkowych obostrzeń.

Godziny otwarcia Biblioteki Politechniki Śląskiej

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00,

Sobota: 9.00 – 14.00.

Dostęp

Dla Czytelników dostępne są:

 • strefy pracy własnej – na parterze Biblioteki (hol oraz dawna Czytelnia Informacji Naukowej),
 • parter – Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna 1, Czytelnia Ogólna 2, Czytelnia Norm i Patentów, Informacja Naukowa, bufet,
 • II piętro – Czytelnia Czasopism.

Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki Politechniki Śląskiej

 • Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 • W Czytelniach obowiązuje wolny dostęp do zbiorów.
 • Użytkownicy mogą korzystać z bibliotecznego sprzętu komputerowego oraz skanerów (dostępnych w Czytelniach 1 i 2).
 • W Czytelni 2 dostępny jest sprzęt przeznaczony dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Nowi czytelnicy zapisują się online: Rejestracja nowych czytelników. Prosimy o mail do Wypożyczalni bg.wypozycz@polsl.pl  z prośbą o aktywację konta. Po otrzymaniu maila zwrotnego można zamówić książki. Po odbiór książek należy zgłosić się z legitymacją studencką najwcześniej po 24 godzinach od zamówienia i w ciągu 14 dni.
 • Wypożyczone książki należy oddać w wyznaczonym terminie. Biblioteka nalicza opłaty za nieterminowy zwrot. Prosimy o monitorowanie swoich kont bibliotecznych.
 • Studentów I roku zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat funkcjonowania Biblioteki oraz z Informatorem.
 • Studentom i pracownikom naszej Uczelni rekomendujemy korzystanie ze zbiorów elektronicznych, dostępnych także z komputerów domowych przez system HAN oraz szkolenie na Platformie Zdalnej Edukacji  Zbiory i usługi Biblioteki dla edukacji zdalnej.
 • Biblioteka organizuje szkolenia stacjonarne na zamówienie pracowników lub studentów.
 • Zachęcamy prowadzących zajęcia dydaktyczne do zgłaszania publikacji przeznaczonych do udostępniania zdalnego w Dydaktycznej Bibliotece Cyfrowej.

Zasady bezpieczeństwa przyjęte w Bibliotece

 • Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów Biblioteki oraz standardowych zasad higieny.
 • Pomieszczenia i zbiory dostępne są w pełnym zakresie.
 • W Bibliotece mogą odbywać się szkolenia, wystawy, wernisaże i inne imprezy zbiorowe.

 

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).