Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od 1 marca 2022 roku

„Uprzejmie przypominam, że zarządzenie nr 26/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia od 21 stycznia 2022 roku obowiązuje do dnia 28 lutego 2022 roku, a tym samym od 1 marca 2022 roku ponownie obowiązują zasady organizacji kształcenia określone w zarządzeniu nr 167/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia od 1 października 2021 roku (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 787, z późn. zm.). Oznacza to, że od 1 marca kształcenie na Politechnice Śląskiej jest prowadzone co do zasady w formie kontaktowej, a w określonych przypadkach wskazanych w tym zarządzeniu – w formie hybrydowej albo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa zarządzenie nr 200/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2020 roku (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 901). 

Jednocześnie przypominam, że kształcenie w formie kontaktowej jest niezmiennie prowadzone z zachowaniem wytycznych Rektora, opracowanych na podstawie obowiązujących przepisów sanitarnych, z uwzględnieniem decyzji i zaleceń wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inne służby i organy państwowe realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego, a także z uwzględnieniem zaleceń wydanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Również z dniem 1 marca 2022 roku zostaje przywrócone m.in. stacjonarna praca pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, codzienne dostarczanie i odbieranie poczty wewnętrznej. Powyższe zasady w szczegółach określa zarządzenie nr 45/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w związku  wystąpieniem epidemii (Monitor Prawny PŚ z 2022 r. poz. 118).

Proszę wszystkich członków wspólnoty Uczelni by powrót w mury Politechniki odbył się z zachowaniem wszystkich zasad i zaleceń dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Rektor PŚ: A. Mężyk”

Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od 1 marca 2022 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

Inspektorat BHP
e-mail: RR3-IBHP@polsl.pl

Koordynator ds. przeciwdziałania COVID-19
Przewodniczący Zespołu Doradczego Rektora ds. Zarządzania Kryzysowego
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych
e-mail: ro@polsl.pl

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:
 • dezynfekcja rąk oraz dokładne mycie rąk wodą z mydłem,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (minimum 1,5 m),
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją wywieszoną na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych (wind, poręczy, klamek, włączników światła, blatów itp.), sanitariatów,
 • pomiar temperatury osób, które wchodzą na teren Uczelni,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w poszczególnych budynkach Politechniki Śląskiej,
 • wprowadzenie zakazu gromadzeń na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).